Nhân sự

pdt
 

Đinh Hiền Minh

Chức vụ (Chức danh): Trưởng phòng, GVC

Email: minhcdtw@gmail.com

Nhiệm vụ

- Lãnh đạo và quản lý chung các nhiệm vụ công tác của Phòng.

-  Thường trực công tác tuyển sinh.

 
pdt
 

Thiều Châu Thanh

Chức vụ (Chức danh): Tổ trưởng giáo vụ, CVC

Email: tcthanhpro@gmail.com

Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch đào tạo.

- Quản lý hồ sơ đào tạo hệ chính quy cao đẳng ngành Sư phạm Âm nhạc; Giáo dục mầm non khóa 2016 - M21.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng kiến thức.

 
pdt
 

Nguyễn Đức Thúy

Chức vụ (Chức danh): Chuyên viên

Email: ducthuy4@gmail.com

Nhiệm vụ

- Quản lý hồ sơ đào tạo hệ chính quy cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non khóa 2017 - M22; Trung cấp Giáo dục Mầm non; các lớp liên kết với Đại học Quy Nhơn; Phú Yên.

- Phụ trách công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

 
pdt
 

Trần Minh Trúc

Chức vụ (Chức danh): Cán sự

Email: tmtruc63@gmail.com

Nhiệm vụ

- Quản lý hồ sơ đào tạo hệ chính quy chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Đặc biệt; hệ vừa làm vừa học - lớp LMV13, LMV14

- Phụ trách công tác thi lại, cải thiện điểm, nợ học phần; giảng dạy Giáo dục Quốc phòng – An Ninh.

 
pdt
 

Đặng Quang Lộc

Chức vụ (Chức danh): Chuyên viên

Email: dqloc@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ

Quản lý hồ sơ đào tạo hệ chính quy cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non khóa 2018-M23; hệ vừa làm vừa học - lớp TMV13A, TMV14

 
pdt

Nguyễn Thị Bảy

Chức vụ (Chức danh): Nhân viên

Email: ntbay@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ

Phụ trách giảng đường A1, A2