Văn bản

Chị thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Ngày đăng: 29/01/2021

- Số văn bản: 79/CT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại