Văn bản

Quyết định Ban hành Quy định tiếp nhận và giải quyết thắc mắc của ngƣời học về kết quả thi, về điểm trung bình chung năm học và xếp loại tốt nghiệp tại Trƣờng CĐSP Trung ƣơng – Nha Trang

Ngày đăng: 18/01/2018

- Số văn bản: 505/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại