Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng 

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo. 

2. Nhiệm vụ 

2.1. Công tác tuyển sinh

a) Thường trực Hội đồng Tuyển sinh Trường, đề xuất chỉ tiêu, xây dựng đề án, kế hoạch tuyển sinh; quản lý, lưu trữ kết quả tuyển sinh theo quy chế;

b) Đề xuất và phối hợp các đơn vị thực hiện việc quảng bá thông tin tuyển sinh;

c) Thực hiện chế độ báo cáo tuyển sinh theo quy định.

2.2. Công tác đào tạo

a) Nghiên cứu đề xuất mục tiêu, quy mô và các loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề; xây dựng đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo; liên kết đào tạo với cơ sở đào tạo các địa phương; 

b) Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo;

c) Xây dựng kế hoạch đào tạo giai đoạn, năm học;

d) Phối hợp với các Khoa xây dựng, quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, kiến tập, thực tập sư phạm, thực tế từng khóa học, năm học, học kỳ cho tất cả các loại hình đào tạo, các hoạt động ngoại khóa trong Nhà trường;  

đ) Xây dựng thời khóa biểu cho tất cả các ngành học, bố trí giảng đường cho các lớp học;

e) Thường trực Hội đồng thi TN, thi HP, đề xuất kế hoạch và quản lý, lưu trữ kết quả thi theo quy chế;

g) Quản lý kết quả học tập của người học; lưu trữ hồ sơ đào tạo theo quy định;

h) Cấp các giấy tờ, xác nhận liên quan đến kết quả học tập cho người học;

i) Quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ; lập hồ sơ và thủ tục trình Hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho người học; xác minh tính hợp pháp về văn bằng của người học;

k) Kiểm tra - giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội quy, quy chế đào tạo của giảng viên, tiến độ đào tạo của các khoa;

l) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuần giáo dục công dân, lễ khai giảng, tổng kết, làm các thủ tục tốt nghiệp cho người học;  

m) Phối hợp với khoa, bộ môn lập kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng; đề xuất các yêu cầu bảo đảm cho việc dạy và học;  

n) Phối hợp với đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề về người học, hợp đồng đào tạo và các công việc khác trong phạm vi đơn vị quản lý;  

o) Phối hợp với Phòng Hành chính – Quản trị quản lý, đề xuất trang bị, bổ sung các vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập trong Nhà trường. 

2.3. Công tác khác

a) Quản lý CBVC – NLĐ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị được Nhà trường trang bị tại nơi làm việc;

b) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động đào tạo;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.