Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra các mã ngành đào tạo

Khóa 2017

- Ngành giáo dục Mầm non (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Đặc biệt (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Thể chất (Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Âm nhạc (Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Tiếng Anh (Chi tiết)

Khóa 2016

- Ngành giáo dục mầm non (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Đặc biệt (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Thể chất(Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Âm nhạc (Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Tiếng Anh (Chi tiết)

Khóa 2015

- Ngành giáo dục mầm non (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Đặc biệt (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Thể chất(Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Âm nhạc (Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Tiếng Anh (Chi tiết)

Khóa 2014

- Ngành giáo dục mầm non (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Đặc biệt (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Thể chất(Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Âm nhạc (Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Tiếng Anh (Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật (Chi tiết)

- Ngành Quản trị văn phòng (Chi tiết)

- Ngành Việt Nam học (Chi tiết)

Khóa 2013

- Ngành giáo dục mầm non (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Đặc biệt (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Thể chất(Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Âm nhạc (Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Tiếng Anh (Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật (Chi tiết)

- Ngành Thiết kế đồ họa (Chi tiết)

- Ngành Quản trị văn phòng (Chi tiết)

- Ngành Việt Nam học (Chi tiết)

Khóa 2012

- Ngành giáo dục mầm non (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Đặc biệt (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Thể chất(Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Âm nhạc (Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật (Chi tiết)

- Ngành Thiết kế đồ họa (Chi tiết)

- Ngành Quản trị văn phòng (Chi tiết)

- Ngành Việt Nam học (Chi tiết)

Khóa 2011

- Ngành giáo dục mầm non (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Đặc biệt (Chi tiết)

- Ngành giáo dục Thể chất(Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Âm nhạc (Chi tiết)

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật (Chi tiết)

- Ngành Thiết kế đồ họa (Chi tiết)

- Ngành Quản trị văn phòng (Chi tiết)

- Ngành Việt Nam học (Chi tiết)