Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức và QLĐT, KHCN và HTQT của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tuyển sinh

a) Thường trực Hội đồng Tuyển sinh Trường, đề xuất chỉ tiêu, xây dựng đề án, quy chế, kế hoạch tuyển sinh; quản lý, lưu trữ kết quả tuyển sinh theo quy chế.

b) Đề xuất và phối hợp các đơn vị thực hiện việc quảng bá thông tin tuyển sinh.

c) Thực hiện chế độ báo cáo tuyển sinh theo quy định.

2.2. Công tác tổ chức và quản lý đào tạo

a) Thường trực Hội đồng thi kết thúc học phần, đề xuất kế hoạch tổ chức thi và quản lý, lưu trữ kết quả thi theo quy chế.

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học, kế hoạch thời khóa biểu, lịch thi cho khóa đào tạo.

c) Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo năm học, học kỳ.

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo.

đ) Quản lý hồ sơ, kết quả học tập, văn bằng, chứng chỉ…

e) Thực hiện biên soạn các văn bản quy định liên quan đến tổ chức và quản lý đào tạo.

ê) Chủ trì công tác rà soát chương trình đào tạo: lập kế hoạch, tổ chức và báo cáo công tác rà soát chương trình đào tạo theo quy định.

g) Chủ trì công tác tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi và thao giảng cấp Trường: lập kế hoạch, tổ chức hội thi, báo cáo theo quy định.

2.3. Công tác tổ chức và quản lý hoạt động khoa học công nghệ

a) Xây dựng kế hoạch về hoạt động KHCN của Trường theo quy định.

b) Tổ chức đăng ký, giám sát thực hiện, đề xuất tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường, biên soạn tài liệu, giáo trình của VC, NLĐ trong Trường.

c) Đề xuất với Hiệu trưởng về việc tổ chức triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ  kết quả các đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm.

d) Tổ chức triển khai và quản lý kết quả hoạt động NCKH của người học.

đ) Giới thiệu các thành tựu, sản phẩm KHCN với các đơn vị trong Nhà trường.

e) Tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên đề khoa học cấp Trường.

ê) Quản lý công tác thông tin KHCN, xuất bản Nội san giáo dục của Trường.

g) Quản lý kết quả thực hiện hoạt động NCKH của VC, NLĐ trong Trường. 

h) Thực hiện biên soạn các văn bản quy định liên quan đến công tác tổ chức và quản lý hoạt động KHCN trong Nhà trường.

2.4. Công tác tổ chức và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế 

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình HTQT dài hạn và hàng năm của Trường theo quy định.

b) Chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, NCKH, thủ tục xuất và nhập cảnh cho các đoàn ra - vào, các tình nguyện viên, chuyên gia thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế với Trường.

c) Tổ chức hội thảo, hội nghị, các buổi làm việc liên quan đến hoạt động HTQT; ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo Trường với các đối tác quốc tế.

d) Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hay đình chỉ các hoạt động trong lĩnh vực HTQT.

đ) Thực hiện biên soạn các văn bản quy định liên quan đến công tác tổ chức và quản lý hoạt động HTQT trong Nhà trường.

2.5. Công tác khác

a) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, KHCN và HTQT.

b) Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất các phương tiện thiết bị được Trường trang bị tại nơi làm việc có hiệu quả.

c) Phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề về cán bộ, vật tư thiết bị, kinh phí và các chế độ có liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo, KHCN, HTQT.

d) Quản lý VC, NLĐ của đơn vị.