Nhân sự

pdt
 

Đinh Hiền Minh

Chức vụ (Chức danh): Phó Hiệu trưởng, Giảng viên CĐSP chính

Email: dhminh@sptwnt.edu.vn

 

 
nvhao
 

Nguyễn Văn Hảo

Chức vụ (Chức danh): Trưởng phòng, Giảng viên CĐSP chính

Email: nvhao.an@sptwnt.edu.vn

 

 
vklinh
 

Võ Thị Khánh Linh

Chức vụ (Chức danh): Phó Trưởng phòng, Giảng viên CĐSP chính

Email: vklinh@sptwnt.edu.vn

 
pdt
 

Đặng Quang Lộc

Chức vụ (Chức danh): Chuyên viên

Email: dqloc@sptwnt.edu.vn

 
pdt
 

Nguyễn Đức Thúy

Chức vụ (Chức danh): Chuyên viên

Email: ndthuy@sptwnt.edu.vn

 
pdt
 

Trần Minh Trúc

Chức vụ (Chức danh): Cán sự

Email: tmtruc@sptwnt.edu.vn

 
pnt
 

Phan Năm Thúy

Chức vụ (Chức danh): Chuyên viên

Email: phannamthuy.qlkh@sptwnt.edu.vn

 

 
bthp
 

Bùi Thị Hoài Phương

Chức vụ (Chức danh): Chuyên viên

Email: bhphuong@sptwnt.edu.vn

 

pdt

Nguyễn Thị Bảy

Chức vụ (Chức danh): Nhân viên

Email: ntbay@sptwnt.edu.vn