Tin tức -Sự kiện

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2025

Ngày đăng: 21/05/2024 -13:42:23 PM

Chiều ngày 20 tháng 5 năm 2024, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương- Nha Trang tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2025 căn cứ vào Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tham dự buổi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2025 có đầy đủ các thành viên của Hội đồng, chủ nhiệm đề tài và thành viên Ban nghiên cứu. Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2025 được Hội đồng tư vấn là đề tài “Phát triển chương trình dạy học các học phần Giáo dục học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng” do ThS. Nguyễn Viết Tuân làm chủ nhiệm cùng với 04 thành viên nghiên cứu.
sptwnt
Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày bản thuyết minh đề tài và bản giải trình kinh phí, các thành viên của Hội đồng đã tư vấn, góp ý nội dung bản thuyết minh về tổng quan, cách tiếp cận, nội dung, phương pháp nghiên cứu và nội dung giải trình kinh phí phù hợp với các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài và thành viên Ban nghiên cứu chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng tư vấn nhằm hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo đúng thời hạn./.

Phan Năm Thúy